Regulamin sprzedaży biletów

  • Definicje i wymagania techniczne
  • A . Definicje:
  • Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin zamieszczony w Serwisie.
  • Serwis – portal internetowy prowadzony przez Operatora Serwisu pod adresem internetowym: www.wystawaimpresjonisci.pl  służący do promocji Wydarzeń oraz zawierania na odległość Umów Sprzedaży Produktów za pośrednictwem sieci Internet (online);
  • Regulamin Wydarzenia – regulamin stosowany przez Organizatora Wydarzenia, obowiązujący w miejscu i czasie Wydarzenia, regulujący zasady korzystania z usługi, na którą opiewa Produkt. Regulamin Wydarzenia jest każdorazowo udostępniony Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przed podjęciem decyzji o zakupie Produktu, tj. przed złożeniem Zamówienia. 
  • Wydarzenie – biletowane przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, edukacyjne, sportowe, targowe, eventowe, lub towarzyskie, odbywające się w określonym miejscu i czasie lub okresie czasu, na które wstęp ma prawny posiadacz ważnego Biletu lub Vouchera. 
  • Prawny posiadacz – w przypadku Biletów lub Voucherów imiennych, ich prawnym posiadaczem może być tylko osoba wymieniona z imienia i nazwiska w ich treści, zaś w przypadku Biletów lub Voucherów na okaziciela, za ich prawnego posiadacza uznaje się okaziciela, chyba że Organizator wie, iż okaziciel ten wszedł w posiadanie Biletu lub Vouchera bezprawnie.   
  • Organizator Wydarzenia – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, odpowiedzialna za organizację Wydarzenia, wskazana w treści oferty Produktu w Serwisie;  
  • Operator Serwisu – „HIGH NOTE EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w Warszawie, pod adresem: 00-707 Warszawa, ul. Wasiutyńskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:561680; REGON: 361707607, NIP: 5213698659;
  • Administrator Danych – Administratorem Danych (dalej Administrator) jest Operator Serwisu; 
  • Klient – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu;
  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z funkcjonalności oferowanych przez Serwis  (każdy użytkownik Serwisu).
  • Koszyk – element oprogramowania Serwisu, umożliwiający Użytkownikowi wybór i zakup Produktu w ramach składanego Zamówienia.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia udostępnionego w Serwisie, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży z Organizatorem za pośrednictwem Serwisu.
  • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz wybór oferowanych warunków Umowy Sprzedaży, w tym zwłaszcza sposobu dostawy i płatności.
  • Bilet – znak legitymacyjny, umożliwiający wstęp i udział Wydarzeniu osobie imiennie wskazanej na Bilecie, a w braku takiego wskazania – okazicielowi Biletu;
  • Voucher – dokument uprawniający Klienta do uczestnictwa w Wydarzeniu w wybranej przez siebie dacie w okresie otwarcia Wydarzenia; albo w wybranym Wydarzeniu spośród oferowanych przez danego Organizatora w ramach określonego Voucherem limitu kwotowego; ewentualnie uprawniający do otrzymania Biletu z określonej puli Biletów. 
  • Produkt – Bilety i Vouchery oferowane w Serwisie, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Organizatorem;
  • Kod PIN – kod, który umożliwia pobranie biletów z Serwisu. Kod jest widoczny na stronie z potwierdzeniem transakcji oraz jest wysłany na adres e-mail, podany podczas zakupu.
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta za pośrednictwem Serwisu.
  • Operator płatności – platforma internetowa umożliwiająca dokonywanie drogą elektroniczną płatności za zakupione Produkty. Operatorem płatności jest: PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, PayPro S.A ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań.
  • Pliki cookie – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Za ich pośrednictwem Użytkownik korzysta z Serwisu pozwalając na jego późniejszą identyfikację w przypadku ponownego korzystania z Serwisu na urządzeniu (np. komputerze, telefonie), na którym zostały zapisane.
  • Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zakres usług dostępnych dla Użytkowników w ramach Serwisu, zasady oraz warunki zakupu Produktów i korzystania z Serwisu oraz ustala prawa i obowiązki Użytkowników, Organizatorów i Operatora Serwisu.  
  2. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania należytej staranności podczas korzystania Serwisu i zakupu Produktu za jego pośrednictwem, zwłaszcza podczas wybierania terminu Wydarzenia oraz wprowadzania swoich danych. Podanie błędnych danych niezbędnych do jego identyfikacji oraz dokonanie zakupu może skutkować niezaksięgowaniem wpłaty oraz anulowaniem sprzedaży, albo trudnościami z doręczeniem Produktu.
  3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób niezgodny z jego, prawem powszechnie obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dobrymi obyczajami.
  4. Ceny oferowanych Produktów są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
  5. Dane udostępnione przez Użytkownika w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, dotyczące wybranych sposobów płatności, a w szczególności numer konta bankowego, numer karty płatniczej lub kredytowej, adres e-mail lub numer telefonu, zostaną udostępnione wyłącznie Operatorowi płatności. Ww. dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem należytej staranności i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa oraz spełniając wszelkie wymogi prywatności, w szczególności w zakresie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) oraz aktów mu towarzyszących i wykonawczych. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników dostępna na www.wystawaimpresjonisci.pl. 
  6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
  7. Organizator wykorzystuje Pliki cookie zgodnie z przyjętą „Polityką wykorzystywania plików cookie” dostępną na www.bodyworlds.pl.  
  • Zasady składania zamówień.
  1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • wybrać Wydarzenie jego datę i godzinę rozpoczęcia;
  • określić liczbę nabywanych Produktów spośród kategorii Produktów oferowanych na wybrane Wydarzenie;
  • po dokonaniu wyboru Produktów będących przedmiotem Zamówienia, należy kliknąć przycisk „Kup teraz” albo „Do koszyka”. 
  • w przypadku wybrania opcji „Kup teraz” należy uzupełnić wymagane dane, zaakceptować Regulamin i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, aby przejść do płatności;
  • w przypadku wybrania opcji „Do koszyka” można kliknąć przycisk „Kontynuuj zakupy”, który umożliwia dodanie do Koszyka kolejnych Produktów, a gdy skład Produktów w Koszyku jest zgodny z wyborem Użytkownika, należy kliknąć przycisk „Kup teraz”, po czym uzupełnić wymagane dane, zaakceptować Regulamin i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, aby przejść do płatności;
  • wybrać jeden z dostępnych w Serwisie sposobów płatności i w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, zgodnie z wymogami serwisu Operatora płatności.  
  1. Poprzez wybór i kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, Klient akceptuje Regulamin i Regulamin Wydarzenia oraz składa oświadczenie woli zawarcia z Organizatorem Umowy sprzedaży wybranego Produktu, na warunkach określonych treścią tego Produktu, niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Wydarzenia. 
  2. Bilet jest ważny wyłącznie w określonym jego treścią miejscu i czasie Wydarzenia. 
  3. W przypadku, gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę dokumentująca Umowę Sprzedaży, winien przez zakupem zaznaczyć w Serwisie odpowiednią opcję oraz  podać dodatkowe dane, niezbędne do wystawienia  faktury. Faktura zostanie wystawiona po opłaceniu Zamówienia i wysłana Klientowi na wskazany adres poczty e-mail w formie dokumentu PDF w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • Zawarcie Umowy Sprzedaży
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia w Serwisie za pomocą Formularza zamówienia.
  2. Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie złożenia Zamówienia na podany przy składaniu Zamówienia adres e-mail. Potwierdzenie zawiera zamówione Bilety oraz kod pin, który umożliwia pobranie Biletów z Serwisu.
  3. Zamówienie po złożeniu winno zostać w ciągu 30 minut opłacone za pośrednictwem operatora płatności PayU. W tym celu, po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przekierowany na stronę platformy PayU, która umożliwi dokonanie płatności. Zamówienie nie opłacone w ciągu …. Zostaje automatycznie anulowane. 
  4. Klient otrzyma potwierdzenie opłacenia i zaksięgowania Zamówienia w wiadomości e-mail. W tym momencie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. 
  5. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Bilety są niezwłocznie wysyłane na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Zamówieniu.
  • Produkty
  1. Zakup Biletu lub Vouchera oznacza akceptację Regulaminu oraz Regulaminu Wydarzenia.
  2. Pojedynczy Bilet uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu tylko jedną osobę, tj. Prawnego posiadacza Biletu. 
  3. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren Wydarzenia i nie może zostać wykorzystany ponownie.
  4. Klient ponosi całkowite ryzyko tego, że osoba trzecia uzyska dostęp do danych będących w posiadaniu Klienta, umożliwiających jej skopiowanie i wykorzystanie Biletu lub Vouchera.  
  5. Serwis umożliwia Organizatorom oferowanie Produktów na Wydarzenia, na które wstęp jest zabroniony dla osób poniżej określonego wieku. Informacja o takim ograniczeniu jest każdorazowa widoczna dla Użytkownika w Serwisie przed złożeniem Zamówienia.
  6. Liczba Produktów dostępnych na Wydarzenie oraz ich cena zależy wyłącznie od decyzji Organizatora i może ulegać zmianie w trakcie prowadzonej sprzedaży.
  7. Klient jest obowiązany do weryfikacji poprawności otrzymanego Produktu i jego zgodności z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Operatorowi Serwisu, pod rygorem utraty możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu.
  8. Nabywanie Produktów w celu ich odprzedaży z zyskiem, albo sprzedawanie ich z zyskiem stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu wykroczeń i jest zabronione pod groźbą kary.
  • Dostawa Produktów
  1. Zakupiony Produkt zostanie wysłany w formie dokumentu PDF w wiadomości na adres e-mail  Klienta, podany w Zamówieniu.
  2. Klient ma również możliwość samodzielnego pobrania Produktu z Serwisu za pomocą kodu PIN, który został Klientowi przekazany przy realizacji Zamówienia. Aby samodzielnie pobrać Produkt należy nacisnąć przycisk „Pobierz swoje bilety”, a następnie wprowadzić adres e-mail podany przy zamówieniu i otrzymany kod PIN. 
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnego adresu e-mail w trakcie składania Zamówienia.
  • Zwroty Biletów
  1. Zgodnie z art. 38 ust. 1. pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) Klientowi, nawet jeśli jest konsumentem, nie przysługuje w odniesieniu do zakupionych Biletów prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, wynikające z art. 27. w/w ustawy, jako że umowa zawarta przez nabycie Biletu jest umową o świadczenie usług związanych  wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, w której oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 
  2. Bilet podlega wymianie lub zwrotowi, jeżeli Organizator Wydarzenia odwołał Wydarzenie, albo zmienił istotne parametry usługi, na którą opiewa Bilet, np. datę lub miejsce Wydarzenia. 
  3. Jeżeli z przyczyn technicznych lub ze względów bezpieczeństwa, Organizator zaproponował Prawnemu posiadaczowi Biletu przed rozpoczęciem Wydarzenia lub w jego trakcie określoną zmianę  warunków umowy, np. miejsca na widowni na inne, niż wskazane na Bilecie, Prawny posiadacz biletu może odstąpić od umowy, opuszczając teren Wydarzenia po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia tego faktu przez obecnego na miejscu Wydarzenia przedstawiciela Organizatora, np. przez umieszczenie stosownej adnotacji na Bilecie. W takim wypadku bilet zostaje unieważniony i Klient ma prawo do jego zwrotu na podstawie dowodu zakupu, za zwrotem całej ceny. Pozostanie przez Klienta na miejscu Wydarzenia i uczestniczenie w nim na zaproponowanych przez Organizatora zmienionych warunkach, oznacza ich akceptację przez Prawnego posiadacza Biletu i zmianę umowy w tym zakresie.    
  4. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29) przysługuje na podstawie art. 27. ust. 1. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Vouchera zakupionego w Serwisie, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. 
  1. Odstąpienie od Umowy lub żądanie przyjęcia zwrotu Biletu może być dokonane drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Serwisie, lub przez złożenie Organizatorowi Wydarzenia analogicznego oświadczenia na piśmie. Termin na złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli oświadczenie zostało wysłane  przed jego upływem.
  • Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące wykonania usługi, na którą opiewa Produkt, w szczególności dotyczące  przebiegu Wydarzenia, winny być składane wyłącznie Organizatorowi Wydarzenia w sposób określony Regulaminem Wydarzenia lub treścią umowy zawartej z Organizatorem Wydarzenia. 
  2. Reklamacje dotyczące składania Zamówień, zakupu Produktów w Serwisie lub ich dostawy do Klienta mogą być składane Operatorowi Serwisu w formie pisemnej na adres: „High Note Events sp. z o.o.” sp.kom., Dział Reklamacji, ul. Wasiutyńskiego 3, 00-707 Warszawa lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres: reklamacje@makroconcert.pl
  3. W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy także załączyć kopię Produktu, którego dotyczy reklamacja oraz dowodu jego zakupu. Reklamacja w formie pisemnej  winna być nadto podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów może nie zostać rozpatrzona. Operator Serwisu udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną mu reklamację w terminie ustawowym.
  4. Reklamacje dotyczące płatności za Zamówienia w Serwisie za pośrednictwem Operatora płatności, należy składać bezpośrednio Operatorowi płatności na zasadach wskazanych przez niego na www.poland.payu.com.  
  1. Postanowienia końcowe
  1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w treści Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie. Komunikat ten będzie również zawierał termin wejścia w życie zmian.
  2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie oraz w siedzibie Operatora serwisu. Użytkownicy maja dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
  3. Organizator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu z przyczyn technicznych i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec Użytkowników Serwisu. 
  4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  5. Regulamin sporządzony został zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyłącznie to prawo winno być stosowane do interpretacji Regulaminu oraz regulowania kwestii nieobjętych Regulaminem, jak również do rozstrzygania sporów związanych z działalnością Serwisu. 
  6. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować do Operatora Serwisu na adres e-mail: bileteria@makroconcert.pl